wypowiedzenie

Wypowiedzenie ?? jest to rozwi?zanie stosunku pracy, kt??re w formie pisemnej mo??e zgodnie z polskim prawem z??o??y? zar??wno pracownik, jak i pracodawca. W przypadku gdy umow? rozwi?zuje pracodawca, pracownik mo??e odwo??a? si? do s?du pracy, je??eli za?? pracownik pracuje na podstawie umowy zawartej na czas nieokre??lony, musi tak??e w takim przypadku zosta? podany pow??d rozwi?zania. Wypowiedzenie nast?puje z okresem wypowiedzenia, kt??rego d??ugo??? zale??na jest od sta??u pracownika w danej firmie i od rodzaju umowy.