umowa o pracę

Umowa o prac? ?? polega na dobrowolnym o??wiadczeniu pracodawcy oraz pracownika, ??e wchodz? oni w stosunek pracy. Umowa o prac? powinna zosta? spisana, a jej kopie dostarczone stronom podpisuj?cym si? pod ni? i powinna zawiera? takie informacje jak na przyk??ad okre??lenie rodzaju pracy, a tak??e jego czasu, ustalenie miejsca, w jakim praca b?dzie wykonywana i wynagrodzenia, jakie b?dzie nale??ne za wykonywanie tej pracy miesi?cznie. Umow? o prac? mo??na rozwi?za? za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, czyli dyscyplinarnie.

1. Jaka jest długość okresu wypowiedzenia?
2. zmiana stanowiska na umowie o pracę
3. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
4. Rozwiązanie umowy o pracę po urlopie wychowawczym
5. Dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem
6. pytanie o umowę o prace