urząd skarbowy

Urz?d skarbowy ?? to instytucja podlegaj?ca Ministerstwu Finans??w, kt??ra zajmuje si? kontrol? nad odprowadzaniem nale??nych podatk??w do skarbu pa??stwa przez r????ne instytucje, firmy oraz osoby fizyczne. Ma tak??e uprawnienia pozwalaj?ce mu na przeprowadzanie kontroli skarbowych oraz na wyst?powanie jako oskar??yciel w przypadkach przest?pstw oraz wykrocze?? skarbowych. Urz?d skarbowy zajmuje si? tak??e wydawaniem za??wiadcze?? podatnikom, na przyk??ad o niezaleganiu z podatkami.