świadectwo pracy

??wiadectwo pracy to dokument, kt??ry jest wydawany ka??demu pracownikowi po tym, jak ko??czy on swoje zatrudnienie w danej firmie. Jest on cz?sto wymagany podczas procesu rekrutacji na r????ne stanowiska, poniewa?? podaje wiele r????nych informacji na temat osoby aplikuj?cej, mi?dzy innymi na jakim stanowisko ona pracowa??a, od kiedy do kiedy, w jakim wymiarze czasu by??? zatrudniona i jak wygl?da??a jej ??cie??ka kariery w firmie, czy awansowa??a, czy te?? zajmowa??a ona wci??? to samo stanowisko.