samochód

Samoch??d w bardzo wielu firmach jest to podstawowe narz?dzie pracy i jest bardzo potrzebny, a niejednokrotnie niezb?dny do prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej. Samochody osobowe kupowane ??na firm?? pozwalaj? na odliczenie jedynie 60% podatku VAT zawartego w cenie, podczas gdy zakup samochodu ci???arowego pozwala firmie na odliczenie ca??ej kwoty podatku od towar??w i us??ug, z tego powodu bardzo wiele marek pojazd??w produkowa??o i produkuje swoje samochody z tzw. ??kratkami? dzi?ki kt??rym nawet najmniejsze staj? si? ci???arowymi.